'Als ze maar niet op voetbal gaan'

Waar veel verenigingen zich focussen op een paar disciplines binnen de zwemwereld doet ZVVS alles. Met 30 vrijwilligers én veel leden vallen ze dan ook in de top 10 van grootste zwemverenigingen van Nederland. Bestuurslid Johan van Hees geeft aan: “het doel is om zo’n groot mogelijke doelgroep kennis te laten maken met zwemmen en de mogelijkheid bieden om daarin (door) te groeien”. Daar is goede samenwerking, communicatie en samenhang voor nodig maar vooral de passie die vrijwilligers hebben.

'Als ze maar niet op voetbal gaan'

Druk, maar wel lachen

Johan, Glenn en de Leon zijn allemaal op een andere manier het verenigingsleven ingerold: de een door vroeger zijn broertje te volgen, de ander vanuit een stage en weer een ander door het wedstrijdzwemmen en waterpolo. Soms hebben ze het verenigingsleven tijdelijk verlaten maar uiteindelijk zitten ze er allemaal (weer) in. “Het is bijzonder om met vrijwilligers samen te werken. Alles is vanuit intrinsieke motivatie. Geld is niet de drijfveer en dat is juist zo mooi om te zien”, aldus Johan. Waar de één zich voornamelijk bezighoudt met het reilen en zeilen van de organisatie zijn anderen elke week vijf dagen in het water te vinden als instructeur. Leon: “Wij zijn allemaal naast onze baan of opleiding vrijwillig aan het werk en dan moet het wel gezellig zijn. Zwemles moet daarom met veel lol en plezier gegeven worden anders vind ik het zelf ook niet meer leuk. Het is soms druk en ik ben weinig thuis maar het is wel lachen”. Hij vult nog even aan: “Je zit hier eigenlijk met drie heren aan tafel die allemaal een beetje gek zijn”.

Maar een vereniging is in dat opzicht niks anders dan elk andere zwemschool: het moet gerund en geregeld worden.

Vereniging versus zwemschool

ZVVS
Glenn staat voor zowel de vereniging als voor de zwemschool in het water: “Commerciële zwemscholen zijn veel meer gericht op de snelheid van het behalen van een diploma binnen een x aantal lessen. Natuurlijk willen wij als vereniging dat een leerling vlot zijn diploma haalt maar voor ons maakt het veel minder uit of een leerling er 2 of 3 jaar over doet. Wij willen juist graag stimuleren dat ze doorgaan voor B en C en vanuit daar weer door naar bijvoorbeeld waterpolo of onderwaterhockey. Leon vult aan: “zwemles is de basis voor waterpolo en wedstrijdzwemmen. Het is superleuk om kinderen bij het waterpolo terug te zien die vanuit de zwemlessen bij ons zijn gekomen”. De manier van lesgeven is niet veel anders dan commerciële zwemscholen hanteren en ook hier volgen leerlingen een bepaald traject. Echter wordt er per leerling gekeken of ze naar een volgend niveau/badje kunnen gaan. “Dit systeem is in de afgelopen 30/35 jaar door ons ontwikkeld en is echt helemaal gericht op het kind”. Dat deze stimulering goed werkt blijkt wel in de cijfers: bijna 75% van de leerlingen gaat binnen ZVVS door van B naar C en ook de doorstroom naar andere disciplines is hoog. “Zolang ze maar niet op voetbal gaan! Want dan gaan ze stoppen” zegt Leon.

Toekomstproof

Een vereniging met dertig vrijwilligers die overstapt op een systeem is geen koud kunstje. Maar zoals Johan aangeeft: “we zijn bezig aan het digitaliseren en daar hoort een leerlingvolgsysteem ook bij”. Voor de overstap hadden ze een jaarplan over 2023 gemaakt waarin ze stapsgewijs groepen in het systeem zouden zetten. Met behulp van een instructiemail zouden ze ook de ouders per groep informeren. Glenn: “We dachten namelijk dat we veel vragen zouden krijgen van ouders en onze vrijwilligers en dit wilden we een beetje verspreiden, want ook wij zijn vrijwilligers. Maar na een week bleken de vragen ontzettend mee te vallen en dus besloten we om ABC, Zwemvaardigheid en snorkelen er ook allemaal in te zetten”.

Johan vult aan: “vanuit het perspectief vereniging zou ik een software systeem ook absoluut aanraden. Het maakt je club toekomstproof en je zorg voor een stuk extra kwaliteit. We zitten er bijvoorbeeld aan te denken of we ook de jonge jeugd van het wedstrijdzwemmen erin willen zetten zodat we de zwemmers goed kunnen volgen in hun ontwikkeling”.

Niet allemaal waren ze direct enthousiast om gebruik te gaan maken van een leerlingvolgsysteem. Leon vroeg zich af of ze de vrijwilligers niet juist meer werk op hun dak kregen. Gelukkig blijkt nu ook de meest cynische/kritische van de drie wel blij te zijn met het systeem. Glenn: “Het viel verschrikkelijk op hoe soepel alles verliep. Dit systeem is het eerste systeem dat ook makkelijk te gebruiken is door verenigingen”.

ZVVS
Vlaardingen - Schiedam
www.zvvs.nl/

Direct aanmelden voor WeScore

Een medewerker van het supportteam neemt zo snel mogelijk contact met u op om direct aan de slag te gaan met WeScore!

Door dit formulier te versturen ga ik akkoord met het privacyverklaring van Ferm.app.

Algemene voorwaarden

// termsConditions //

Privacyverklaring

Algemeen

Iedere relatie van FermApp verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp concern is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected]

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.

Cookiepolicy

AVG