Privacyverklaring

Jouw data bij WeScore Zwemmen

Bij WeScore Zwemmen hechten we enorm veel waarde aan de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is, daarom behandelen we alle informatie die we bewaren met de grootste zorgvuldigheid.

De specifieke gegevens die we verzamelen, verwerken en bewaren kunnen variëren afhankelijk van de zwemschool waarbij u bent ingeschreven. Dit kan onder meer uw naam en contactgegevens, naam en geboortedatum en eventuele medische informatie relevant voor de zwemlessen van uw kinderen omvatten die nodig zijn voor een soepele afhandeling van de zwemactiviteiten.

We hanteren strikte veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet wordt misbruikt, onthuld aan onbevoegden of onrechtmatig wordt verwerkt. Bovendien zullen wij uw gegevens nooit zonder uw toestemming delen met derden.

Uw gegevens worden, afhankelijk per zwemschool, uiterlijk na 3 jaar na het beëindigen van de zwemlessen geanonimiseerd in ons systeem. Hierdoor blijft de historie voor de zwemschool wat betreft aantal leerlingen, doorlooptijd etc. bewaard, maar is deze data niet meer terug te leiden naar een persoon.

Gegevens bewerken en verwijderen

Alle basisgegevens van u en uw kinderen zijn aan te passen via de ouderapplicatie. Vraag uw zwemschool om inloggegevens als u die nog niet heeft.

Als u andere gegevens wilt wijzigen of alle gegevens wilt laten anonimiseren, neem dan contact op met uw zwemschool.

Welke data van mij staat er in WeScore?

Naam van de ouder
Om u bij naam aan te kunnen spreken
E-mailadres van de ouder
Nodig voor het inloggen in de ouder-applicatie en belangrijkste communicatiemiddel
Telefoonnummer(s) van de ouder
Nodig voor het inloggen in de ouder-applicatie en belangrijkste communicatiemiddel
Adresgegevens van de ouder (optioneel) 
Voor bijvoorbeeld kiezen van leslocaties, verzenden van brieven
Bankrekening gegevens (optioneel) 
Alleen van toepassing bij automatische incasso
Abonnements- en betalingsgegevens (optioneel) 
Als er via WeScore afrekeningen gemaakt worden worden details van uw abonnement en de aangeboden/betaalde transacties opgeslagen
Berichten en notities (optioneel) 
Als deze door de zwemschool worden ingevoerd of verzonden, worden deze bewaard ter referentie
Naam van de leerling(en)
De naam van de leerling om naar te kunnen verwijzen in de lesplanning
Geboortedatum van de leerling(en)
Om de lessen in te kunnen delen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
Geslacht van de leerling(en) (optioneel)
Medische indicaties van de leerling(en) (optioneel) 
Indien relevant voor de zwemlessen
Berichten en notities van de leerling(en) (optioneel) 
Als deze door de zwemschool worden ingevoerd of verzonden, worden deze bewaard ter referentie
Niveau, leergang en voortgangsgegevens van de leerling(en)
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de zwemschool om de lessen van uw kinderen uit te voeren
Inschrijfgegevens van de leerling(en)
Opmerkingen en gegevens die u zelf heeft ingevoerd tijdens de registratie worden bewaard ter referentie

Indien u vragen heeft over welke gegevens precies bij de zwemschool bekend zijn, hoe deze worden gebruikt, neem dan contact op met uw zwemschool.

Algemeen

Iedere relatie van FermApp BV verstrekt bij het contact zoeken, netwerken, en/of het onderhandelen/aangaan van een overeenkomst met FermApp persoonsgegevens aan FermApp. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die FermApp ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om met u in contact te treden en te blijven, overeenkomsten uit te voeren, u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen FermApp en om u te kunnen uitnodigen voor events die FermApp organiseert.

Gelet op het toenemende volume van gegevensverwerking is het belang en de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens gegroeid. Daarom informeert FermApp u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen FermApp. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties van FermApp (o.a. klant/leverancier/projectpartner/leads).

Verwerkingsverantwoordelijke

FermApp bestaat uit verschillende vennootschappen. De administratie en daarmee ook de verwerking van uw persoonsgegevens is centraal geregeld, waarbij de verwerking plaats kan vinden door medewerkers van verschillende FermApp vennootschappen. Iedere van deze vennootschappen kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen het FermApp groep is één van de vennootschappen aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u de gegevens van deze vennootschap:

Ferm App BV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
Tel: 030 22 73 560

Contactpersoon voor de verwerking van uw gegevens is tevens te bereiken via [email protected].

Zorgvuldigheid en technische beveiliging

FermApp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgt voor een goede (technische) beveiliging daarvan. FermApp houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Zo voorkomt FermApp o.a. de verwerking van onnodige persoonsgegevens, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot een groep medewerkers die uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moet kunnen verwerken, werkt FermApp alleen met ICT-systemen die uw persoonsgegevens adequaat beschermen en beschikt FermApp over een gedetailleerd beleid en protocol om het lekken van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door FermApp worden verwerkt:

 1. naam, geboortenaam, voornaam en voorletters, geboortedatum/leeftijd, geslacht;
 2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt

 1. benaderen van u als potentiële klant voor het afnemen van onze diensten
 2. afwikkeling van overeenkomsten met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 3. onderhandelingen/afwikkeling van offertes en aanvragen van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 4. uitvoering van projecten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
 5. uitnodiging voor events, georganiseerd door (o.a.) FermApp;
 6. PR/marketing/acquisitie van FermApp;
 7. verbetering van de bedrijfsvoering van FermApp.

Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Indien klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na de beëindiging van de relatie.

Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart FermApp uw persoonsgegevens gedurende één (1) jaar na het verstrekken van de persoonsgegevens.

Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door FermApp vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen FermApp gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het voeren van een deugdelijke centrale administratie werkt FermApp met verschillende (software) systemen. FermApp heeft met de leverancier van deze systemen overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt de afdeling finance van FermApp nauw samen met accountants. In dat kader kunnen uw persoonsgegevens (o.a. vermeld in/op inkoopopdrachten van klanten, inkoopfacturen, overeenkomsten, betalingsregelingen en diverse andere stukken ter onderbouwing van de cijfers van FermApp) worden gedeeld met accountants. Ook hiervoor heeft FermApp een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door FermApp worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • recht op rectificatie, indien FermApp bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien FERMAPP wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
 • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij FermApp en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met afdeling PR. De contactgegevens van deze afdeling zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

Toepasselijk recht en wijziging

Op deze privacy verklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. FermApp is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van FermApp of wetswijzigingen noodzakelijk is.

Vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen in verband met de inhoud van deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons. Contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in deze privacyverklaring.